Om Gyldendal

(For English version: please see below)

Historien kort fortalt

Med grundlæggelsen i 1770 er Gyldendal Danmarks ældste forlagsvirksomhed og har nu i 250 år sat sit præg på branchen såvel som det danske samfund. Hos os er tidens vigtigste stemmer blevet udgivet, og Gyldendal har vedvarende sat en høj standard for branchen.

Vi har til huse i historiske bygninger i Klareboderne i det centrale København, det der i gamle dage hed Tranens Kvarter. Tranen i Gyldendals logo stammer fra grundlægger Søren Gyldendals signetring, og fuglen har siden været forlagets bomærke. Som den står med en sten i den ene, løftede klo, er tranen et gammelt europæisk symbol på omhu og årvågenhed. Falder den i søvn, vil stenen falde – og vække fuglen. Gyldendal har forandret sig utallige gange gennem tiden for at genfinde og bevare fodfæstet i et foranderligt marked. Tranen i vores logo minder os om, at vi ikke må dvæle ved noget, som var engang.

Siden 1770 har virksomhedens mission dog stort set været den samme: Gyldendal skal vedvarende sætte et vægtigt aftryk på det danske samfund. Et aftryk der skal sikre danskerne læseoplevelser og læring præget af mangfoldighed og kvalitet. Vi bestræber os på at være den foretrukne vært for mødet mellem skaber og modtager og dermed bevare vores status som en af de væsentligste stemmer i kulturlivet og i den fælles demokratiske samtale.

 

Organisationen

Gyldendal består af divisionerne Gyldendal Forlag, som udgiver bøger til det private marked, og Gyldendal Uddannelse, som leverer undervisningsmaterialer til alle uddannelsesniveauer.

Gyldendal Forlag findes redaktionerne Skønlitteratur, Non-fiktion, Børn og Unge, Cicero og Flamingo. Denne del af forlaget kaldes også for Trade. Med under Gyldendal Forlag hører herudover den svenske udgivelsesvirksomhed WAPI.

Gyldendal Uddannelse består af uddannelsesforlaget og en stor portefølje af e-learning og mentoring. Uddannelsesforlaget udgiver materialer til områderne grundskole, gymnasium, videregående uddannelse og EUD, hvor forlagene MunksgaardHans Reitzels Forlag og Systime hører under. Til uddannelsesforlaget knytter sig også dattervirksomheden MentorDanmark.

Tilsammen udgør hele organisationen den fælles betegnelse Gyldendal-gruppen, og med hver deres særlige profiler og udgivelseslinjer sikrer områderne hver især, at Gyldendal-gruppens samlede kompetenceområder udvides og udvikles.

 

Markedsposition

Gyldendal, der er landets ældste og største forlag, ønsker at fastholde og udbygge sin position som den førende udgiver af skøn- og faglitteratur for voksne og børn og af materialer til undervisning på alle niveauer. Dette sker i et dynamisk samspil mellem tradition og fornyelse, i forståelse for den kulturelle og demokratiske arv, i åbenhed over for bogmarkedets udvikling og for nye udtryksformer og medier – og ved fortsat at stille høje krav til kvalitet, mangfoldighed og redaktionel omhu.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand Poul Erik Tøjner

Næstformand Gregers Wedell-Wedellsborg

Bestyrelsesmedlem Claus Gregersen

Bestyrelsesmedlem Lene Tanggaard Pedersen

Bestyrelsesmedlem Tine Thygesen

Bestyrelsesmedlem Malene Bendtsen (medarbejdervalgt)

Bestyrelsesmedlem Kewin Pedersen (medarbejdervalgt)

Bestyrelsesmedlem Lars Schmidt Møller (medarbejdervalgt)

Læs mere om bestyrelsens medlemmer på Gyldendals Investor site.

 

Direktionen

Adm. direktør Hanne Salomonsen

Finansdirektør (CFO) Peter Normann

Læs mere om direktionens medlemmer på Gyldendals Investor site.

 

KL (Koncernledelsen)

KL er betegnelsen for den øverste ledelse, der udover direktionen også tæller:

Direktør i Gyldendal Uddannelse Henrik Gejlager

Kommerciel direktør i Gyldendal Forlag Karen Bender

Kommunikationschef Niels Overgaard

KL mødes ugentligt og tager stilling til de overordnede spørgsmål og prioriteringer for Gyldendal-gruppen.

 

Ejerforhold

Gyldendal A/S er et aktieselskab, og hovedaktionærerne er fonden bag Louisiana, Museumsfonden af 7. december 1966, og Augustinus Fonden. Gyldendal A/S er børsnoteret.

 

Nøgletal for Gyldendal-gruppen

Ønsker du at læse mere om Gyldendal-gruppens regnskab, finder du det på Gyldendals Investor site.

Medarbejderfordeling:

Samlet antal medarbejdere i Gyldendal-gruppen: ca. 550.

Heraf er ca. 380 medarbejdere tilknyttet adressen i Klareboderne og de øvrige medarbejdere fordeler sig på afdelinger i Aarhus, Sønderborg og København.

 

Job i Gyldendal

Klik her for at se, om der er ledige stillinger i øjeblikket, og hvordan du søger.

 

                                                                                                                                                       

A Brief History

Founded in 1770, Gyldendal is the oldest publishing company in Denmark, making its mark on both the industry and Danish society for 250 years. We have published some of the most important voices of our time and are consistently raising the bar for the publishing industry.

We are based in a complex of historic buildings in Klareboderne in the heart of Copenhagen, in an area formerly known as Tranens Kvarter (‘The Crane District’). The crane in Gyldendal’s logo came from the signet ring of the company's founder, Søren Gyldendal. Standing as it does with a rock in one raised claw, the crane is an ancient European symbol of care and vigilance. If the bird falls asleep, the stone will fall – and wake the bird. Gyldendal has constantly evolved over the years in order to regain and maintain its foothold in an ever-changing market. The crane in our logo is a reminder that we must not dwell on the past.

Since 1770, however, the company’s mission has largely remained the same. Gyldendal is committed to making a continuous and significant impression on Danish society, ensuring that the reading experiences and learning of the Danes are coloured by diversity and quality. We strive to be the preferred host in the meeting between creator and recipient, thereby preserving our status as one of the most important voices in cultural life and the common democratic discourse.

 
The Organisation

Gyldendal has two divisions: Gyldendal Book Publishing, which publishes books for the private market; and Gyldendal Education, which provides educational materials for all levels of education.

Gyldendal Book Publishing comprises five editorial departments: Fiction, Non-fiction, Children and Young Adults, Cicero and Flamingo. This part of the publishing house is also referred to as ‘Trade'.

Gyldendal Education consists of the educational publishing house and a large portfolio of e-learning and mentoring. The educational publishing house publishes materials for primary school, upper secondary school, higher education and VET (which includes the publishers Munksgaard and Hans Reitzels Forlag). The subsidiaries Systime and MentorDanmark are also affiliated with the educational division.

Together, the entire organisation is referred to as the Gyldendal Group. With its special profile and range of publications, each area ensures the expansion and evolution of all the group’s areas of expertise.
 

Market Position

Gyldendal, the oldest and largest publishing company in Denmark, is committed to maintaining and expanding its position as the leading publisher of fiction and nonfiction for adults and children, and of materials for all levels of education. Our efforts are rooted in dynamic interaction between tradition and renewal, in an understanding of cultural and democratic heritage, in openness to the evolution of the book market and new forms of expression and media – and by continuing to set high standards in terms of quality, diversity and editorial care.
 
The Board of Directors

Chairman of the Board Poul Erik Tøjner

Vice Chairman Gregers Wedell-Wedellsborg

Board member Claus Gregersen

Board member Lene Tanggaard Pedersen

Board member Tine Thygesen

Board member Malene Bendtsen (employee-elected)

Board member Kewin Pedersen (employee-elected)

Board member Lars Schmidt Møller (employee-elected)

To learn more about the members of the Board, visit Gyldendal’s Investor site.

 

Senior Management

CEO Hanne Salomonsen
CFO Peter Normann

To learn more about the Senior Management team, visit Gyldendal's Investor site.
 

Leadership Team

In addition to Senior Management, the Leadership Team also includes:

Director Gyldendal Uddannelse, Henrik Gejlager

Commercial Director, Gyldendal Forlag, Karen Bender

Head of Communications Niels Overgaard

The Leadership Team meets once a week to make decisions on the overall questions and priorities of the Gyldendal Group.
 

Ownership

Gyldendal A/S is a public limited company, and the main shareholders are the foundation behind Louisiana, Museumsfonden af 7. december 1966 and Augustinus Fonden. Gyldendal A/S is a listed company.