Peter Vestergaard

Beskrivelse

Peter Vestergaard

Dr.scient. og indtil 1. februar 2009 lektor ved Københavns Universitet, Biologisk Institut (tidligere Botanisk Institut/Institut for Økologisk Botanik). Peter Vestergaard har i sin forskning især beskæftiget sig med vegetationsdynamik og jordbund i kystnære økosystemer, i Danmark såvel som i Arktis, og har herunder interesseret sig for tungmetaller, for invasive arter og for klimaforandringer, specielt med henblik på konsekvenserne af den forventede stigning af havspejlet. Han har gennem årene undervist i et bredt spektrum af botanisk-økologiske emner og har været vejleder for et stort antal speciale- og ph.d.-studerende. Han var formand for Dansk Botanisk Forening 1986-1992 og studieleder i botanik ved Folkeuniversitetet i København 1986-1991. Han har været medlem af Danmarks Naturfredningsforenings Videnskabelige Udvalg, af Skov- og Naturstyrelsens Naturbeskyttelsesudvalg og af Regeringens Wilhjelmudvalg. Desuden af en europæisk arbejdsgruppe vedr. vegetationskortlægning i Europa og af arbejdsgrupper under Nordisk Ministerråd, ”Vegetationstyper i Norden” og ”Kystbiotoper i Norden”. Han har gennemført faglige rejser i Nordnorge (1971), Grønland (1972), Thailand og Malaysia (1996) og Japan (2000) og havde i 1991 stipendium til ophold på Institutionen San Cataldo i Italien. Han har deltaget i et stort antal danske og internationale symposier og kongresser, herunder fungeret som medarrangør af symposier i Tyskland, England og Danmark. Peter Vestergaard blev i 2002 dr.scient. med disputatsen ”Vegetations- og jordbundsstudier på danske strandenge; en sammenfattende redegørelse for tidligere studier”. Han har ud over et stort antal artikler og afhandlinger i danske og internationale tidsskrifter udgivet følgende bøger: Peter Vestergaard (red.): Strandenge – en beskyttet naturtype. Gad, 2000. Peter Milan Petersen & Peter Vestergaard: Vegetationsøkologi. Gyldendal, 2006. Peter Vestergaard (red.): Naturen i Danmark, bind 3. Det åbne land. Gyldendal 2007. Læs mere

Seneste udgivelse

Naturen i Danmark, bd. 3

Naturen i Danmark er et storværk om den natur, som danskerne i dag bruger og interesserer sig for mere end nogensinde tidligere. Emner som miljøspørgsmål, forurening, landbrugsinteresser og nationalparker har sat naturen på dagsordenen, og dette nye værk giver et enestående overblik vores geologiske, biologiske og landskabsmæssige grundlag og åbner øjnene for, hvor rig den danske natur er – og har været.