Bedøm ved at klikke på stjernerne
1 Kommentarer
Del

Priser på Feltbiologi

Udgave
Format
Udgivelsesdato
Flere oplysninger
Pris
Udgave 2
Indbundet
10.04.2008
199,00
Feltbiologi

Fakta om bogen

TypeIndbundet
ISBN9788702059755
Udgave2
Udgivet10.04.2008
Sider304
Oversætter-
Illustrator-
OmslaggrafikerNarayana Press
Pressen skrev
 • Biologi er et praktisk orienteret fag. Det handler om at foretage undersøgelser og på baggrund af det fundne at drage konklusioner. Skal man have de bedste resultater, er det vigtigt, at man ved, hvordan sådanne undersøgelser skal både tilrettelægges og gennemføres.

  Denne bog handler om et hjørne af biologien - nemlig det feltbiologiske. Man skal finde skovlen og gummistøvlerne frem og så ud i den frie natur. Den første del af bogen handler mest om, hvordan feltbiologiske undersøgelser kan og bør tilrettelægges, herunder også valg af udstyr.
  Resten af bogen handler om forskellige biotopundersøgelser, så man lærer de mange muligheder at kende og selv bliver i stand til at gennemføre dem. Bogen rundes blandt andet af med et afsnit om naturforvaltningen i Danmark, hvor der stilles skarpt på de mange tiltag, der er i forhold til en bevarelse af den danske natur.

  Bogen henvender sig primært til de biologistuderende på seminarierne, og hertil er den glimrende. De valgte eksempler og forklaringer er gode, og man kommer rundt om et stort emne, uden at det på noget tidspunkt bliver overfladisk og ligegyldigt.

  Niels Peter Riising i fagbladet Folkeskolen (maj 2008)

 • Har du elever, der får ekstra motivation ved, at timen flytter ud af klasseværelset og sætter rå virkelighed på dagsordenen? Så er bogen ”Feltbiologi” sandsynligvis noget for dig. Heri beskriver forfatteren, biolog Esbern Warncke, hvilke muligheder de seneste landvindinger inden for data-opsamling og elektronisk kommunikation giver den, der ønsker at gøre hands on til en del af indlæringen.

  Hans udgangspunkt er, at koblingen mellem teori, modeller og praktisk-eksperimentelt arbejde er en vigtig side af alle naturfag. Og her er nyt it-udstyr en gave, der stimulerer fantasien:

  Dataopsamling ved hjælp af bærbare/ håndholdte computere har muliggjort sammenligning af tidligere svært tilgængelige data. Og den stort set ubegrænsede opkobling til internettet giver direkte adgang til nationale såvel som internationale databaser med baggrundsinformation i store mængder.

  Herudfra gennemgår Esbern Warncke, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse af biologiske samfund, deres levevilkår og ressourcer. Med fødderne solidt plantet i gængs biologisk viden udfolder han en vifte af de muligheder, som ny it har åbnet op for.

  Direkte – nyheder til skolerne Landbrugsforlaget (marts 2010)

 • Feltbiologi en håndbog for underviserne på jordbrugsskoler

  Feltbiologi er en bog, som vi har og kan få megen glæde af på jordbrugsskolerne, hvor vi uddanner fra det grundlæggende erhvervsniveau til jordbrugsteknologniveauet.

  Bogen sætter fokus på såvel miljø som den grundlæggende naturhistorie i bred forstand, og ikke mindst giver den anvisninger på den praktiske anvendelse af økologien set i forhold til menneskenes samspil med og anvendelse af naturgrundlaget.

  Bogen er både velskrevet og veldisponeret med et passende antal illustrationer, billeder,
  figurer, tabeller og fine tegninger. Den er opdelt i 13 kapitler:
  Indledning og lidt om økologiske grundbegreber. Før du går i gang. Undersøgelse og beskrivelse af vegetationen. Undersøgelse og beskrivelse af dyrelivet. Miljøfaktorer i vand. Miljøfaktorer på landjorden. Organismerne. Naturbevaring og naturgenopretning. Analyse af talmateriale - kort om statistik i biologien. Rapportering og formidling. Sikkerhed ved felt- og laboratoriearbejde. Litteratursøgning og litteratur. Enheder, enhedssymboler og omregningsfaktorer for udvalgte parametre. Appendiks: Planternes nyere indvandringshistorie. Plantebiokemi og sekundære stofskifteprodukter. Naturforvaltning i Danmark. Kilder og stikordsregister.

  Her gennemgås de basale økologiske forhold i forskellige økosystemer, og der redegøres
  for, hvordan undersøgelser af de biologiske samfund tilrettelægges og gennemføres.
  I de enkelte kapitler er der en passende del faktabokse samt bokse, der beskriver
  fremgangsmåden ved de forskellige undersøgelsesmetodikker.

  Det skal her understreges, at underviseren får adgang til fri afbenyttelse af bogens illustrationer, diagrammer, grafer og tabeller. De kan erhverves på en CD i pdf-format ved henvendelse til forfatteren på dennes adresse: esbern.warncke@biology.au.dk

  Fra CD´en kan illustrationerne så overføres til fx overhead eller til power point-visning
  fra egen, bærbar computer. Dette sparer underviseren for megen tid i forbindelse med forberedelse af undervisningen.

  Bogen er skrevet til et professionsbachelorniveau, men den kan fint anvendes i jordbrugsteknolog-uddannelsen, miljø og natur, altså på landbohøjskole-niveau (nu det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet), for såvel underviserne samt som anbefalet litteratur for de studerende.

  Feltbiologi er også særdeles relevant for underviserne på erhvervsuddannelserne inden for jordbrugsområdet.

  Flemming Nielsen, uddannelsesleder Jordbrugets UddannelsesCenter, JU, i bladet Jord & Viden (april 2010)

 • En flot bog, der længe har været savnet

  Med Feltbiologi følger Esbern Warncke op på sin tidligere udgivelse Feltbiologens Håndbog, som i en årrække var en del af det faste pensum på de fleste linjestudier i biologi. For nogle år siden blev den desværre meldt udsolgt fra forlaget. Nu foreligger så den afløser, der både i format, layout og indhold fremtræder som et tiltalende nyt og på mange måder endnu mere anvendeligt produkt.

  En håndbog er blevet til en lærebog. Enhver biologiinteresseret studerende på videregående uddannelser vil have glæde af at kende den, og til biologifaget på læreruddannelsen er den et must. Dertil kommer, at den sikkert vil finde et nyt og sikkert ikke ubetydeligt publikum hos medlemmer af natur- og miljøorganisationerne, som går aktivt ind i disciplinen ”folkelig naturovervågning”.

  Forgængerens største svaghed var, at dens håndbogskarakter var begrænsende for tekstmængden. Det betød, at nogle afsnit og visse metodiske vejledninger fik en så koncentreret tilskæring, at det gik ud over forståelsen. Sådan er det ikke i den nye stærkt reviderede og kraftigt udvidede udgave. På de godt 300 sider kommer vi vidt omkring, og der er plads til både fordybelse og uddybende baggrundsoplysninger, hvor det er hensigtsmæssigt.

  Mange af de basale økologiske og evolutionsteoretiske indgange til den biologiske helhedsforståelse må man naturligvis stadig skaffe sig via andre lærebøger, men Feltbiologi bidrager med synsvinkler og praksisrelaterede forklaringer, som ofte savnes i de mere almene grundbøger. Vi får sat eksempler på. Det bliver levende. Teori og praksis knyttes sammen, og det er en fornøjelse at opleve forfatterens engagement, når hans egne og kollegers undersøgelser og resultater kan bruges til at illustrere og forklare begreber og fænomener.

  Bogen s disposition er i store træk som Feltbiologens Håndbog, men indholdet afspejler, at også feltbiologien er præget af den eksplosive dataudvikling. Gammelkendte metoder er nybeskrevne, og nye metoder med brug af dataloggere og måleudstyr til PC og bærbare er kommet til. Der er således en omfattende omtale af det meget udbredte PasPort-system til dataopsamling i felt og laboratorium. Også i denne nye udgave dyrkes forfatterens firmakontakter. Fordelene er indlysende. Forfatteren kan illustrere bogen med et righoldigt billedmateriale stillet til rådighed af forhandlere af feltbiologisk udstyr., og læserne får en umiddelbar oplevelse af, hvilke produkter forfatteren har benyttet og kan stå inde for.

  Bogen starter med et nødvendigt afsnit om økologiens grundbegreber. Og betydningen af økologiske undersøgelser for naturovervågning og forståelsen af dynamikken i naturen.
  Derefter følger fire solide feltmetodiske afsnit om henholdsvis vegetationsanalyser, undersøgelser af dyrelivet samt målinger og vurderinger af miljøfaktorer i vand og på landjorden.

  De følges af hovedafsnittet om organismerne, deres økologiske tilpasninger, populationsbegrebet og arternes populationsdynamik – herunder en meget grundig redegørelse for formeringsstrategier og spredningsprincipper. Der afsluttes med en væsentlig beskrivelse af begrebet biodiversitet. Mindre afsnit om statistik i biologi, rapportering og formidling og om sikkerhed i felt og laboratorium runder bogen af.

  Som noget helt nyt har forfatteren imidlertid valgt at supplere med yderligere tre spændende og relevante appendiks: 1. Planternes indvandringshistorie 2. Plantebiokemi (om bl.a. giftige indholdsstoffer) og 3. naturformidling i Danmark – et kortfattet overblik over lovgrundlaget. Sammenfattende mener jeg, at det er en bog, som varmt kan anbefales, og til en særdeles rimelig pris, hvilket kun kan lade sig gøre takket være tilskud fra tips-/lottomidler og Aage V. Jensens Fonde.

  Finn Bjerregaard i Biologforbundets blad Kaskelot (juni 2008)

 • Anbefalelsesværdig håndbog
  Den miljøinteresserede lystfisker, der selv vil undersøge fiskevandets tilstand, kan hente inspiration i Esbern Warnckes håndbog ”Feltbiologi”.
  I bogen redegøres der for, hvordan man planlægger og gennemfører en undersøgelse i naturen – det som i fagsproget kaldes felten.
  Afsnittene om undersøgelser i vand er interessante og giver en god grundlæggende viden om det våde element.
  Undersøgelserne på landjorden indgår også ligesom beskrivelse af databearbejdning og formidling af resultaterne. Bogen henvender sig primært til voksne under uddannelse, men fordi en lang række generelle biologiske begreber behandles og forklares på et letforståeeligt sprog, kan bogen varmt anbefales til alle med interesse i miljø og natur.

  Kaare M. Ebert i bladet Sportsfiskeren (april 2009)

 • Få styr på dit liv med Esberns feltbiologibog!
  Bogen Feltbiologi er en opdatering af Feltbiologens Håndbog fra 1996, og er først og fremmest skrevet til læreruddannelsen i biologi. Men hvis du som naturvejleder arbejder i felten med bl.a. skoleelever på mellemtrin og opefter, er det en bog, du straks bør anskaffe, og som du vil få stor glæde af.
  Bogen kommer rundt om alle tænkelige emner omkring naturundersøgelser, og en af de stor fordele ved den er, at den er lavet i tæt kontakt til de firmaer, der leverer grej til naturundersøgelser.
  Det betyder, at du kan finde relevant gennemgang af undersøgelser med alskens udstyr som f.eks. dataloggerne fra Pasco, den bedste iltmåler fra Oxyguard osv., du kan finde alskens referencerværdier, og du kan finde en masse af de klassiske illustrationer, du aldrig kan finde originalen af, som f.eks. ”fodsporet” – antallet af dyr man træder på med en str. 42!

  Dorrit Hansen i bladet Naturvejleder (juni 2009)

 • Gummistøvlebiologi
  Bogen er tænkt som lærebog for dem, der vil uddanne sig som natur/tekniklærer i folkeskolen – men den er så absolut også velegnet for andre, som går rundt med en indre biolog, der bare venter på at komme ud. Bogen er overskueligt opbygget, og ikke mindst er der et væld af illustrationer og fotos, som på eksemplarisk vis beskriver de ofte indvikldede begreber. Især er det en fornøjelse, at forfatteren ikke undlader at beskrive nogleaf de fif, som er med til at gøre en tur i felten lidtlettere. Det være sig alt lige fra et skriveunderlag til diverse elektroniske måleapparater.

  Bogen har 13 kapitler , hvoraf de sidste fem nok mest er henvendt til undervisere og deres elever, da de omhandler statistik, rapportskrivning, sikkerhedsaspekter osv. Til gengæld er kapitel tre og fire god underholdning for alle med en praktisk tilgang til undersøgelser af naturens mange facetter, da der her beskrives et væld af forskellige undersøgelsesmetoder.
  En af bogens store dyder er dens overskuelighed og dens væld af referencer, kildehenvisninger og forslag til, hvor man kan søge yderligere informationer. Dermed bliver bogen også til en udmærket håndbog for dem, der gerne vil gå lidt mere systematisk til værks i deres udforskning af den omkringliggende natur.

  Torben Møller-Nielsen i bladet Jæger (august 2008)

 • Esbern Warncke fra Biologisk Institut ved Aarhus Universitet har i mange år arbejdet med feltbiologi, og denne bog er en stærkt udvidet og revideret udgave af Feltbiologens Håndbog, som han i 1966 udgav på Gads Forlag. Indledningsvist forklares nogle økologiske grundbegreber, mens hovedteksten starter medet afsnit om vegetationsbeskrivelser af et område, som giver mange gode tips. Her som overalt i bogen, anskueliggøres teksten gennem fotos af det udstyr, som omtales. Under behandlingen af dyrelivet omtales indsamlingsteknikker m.m. og selv ringmærkning får et par ord med på vejen. På en helside er vist to menneskelige fodaftryk i henholdsvis muldjord og skovbund i en nåleskov, hvor alle smådyr inden for aftrykkets periferi er markeret. Det er ganske imponerende tal, for muldjordens vedkommende 1 151 572 og for nåleskovens 3 118 006. At nåleskoven har over dobbelt så mange dyr er forbavsende, men det skyldes først og fremmest tre millioner encellede dyr mod ”kun” én million på muldjorden.
  Et interessant afsnit handler om dataopsamling med computer, som bagest i bogen følges op med adresserne på nogle nyttige søgemaskiner. I det hele taget giver et væld af praktiske anvisninger på måling af strømforhold i vandløb, måling af en skrånings hældningvha. Klinometer, udtagning af jordprøver, m.m.m. Dertil en ti siders indføring i statistik og et afsnit med tips til literatusøgning, og naturforvaltning får også et par ord med på vejen.
  Jeg kan varmt anbefale denne bog til alle, der går med planer om at starte en feltbiologisk undersøgelse.

  Johannes Erritzøe i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (nr. 1 2009)

Din kommentar 
Du skal være logget ind for at kommentere. Log ind her
Send kommentar
Alle kommentarer (1)
morlin
31. august 2012

Sikken en flot bog; og så til en yderst rimelig pris! – Det er uvægerligt første tanke, når man får Esbern Warnckes ’Feltbiologi’ i hånden. Først senere bliver man opmærksom på, at forfatteren også har løst sin opgave på en læsevenlig og interessebefordrende måde. Forlag og forfatter må således dele æren for det vellykkede resultat med en ny lærebog til brug på – primært – seminarierne.

Interessen for undersøgelse af naturen kan dog også plejes indendørs i en bekvem lænestol en mørk vinteraften. – Opgaven med både afgrænsning og præsentation af stoffet er ikke nem, når indholdet på samme tid skal holde et højt fagligt niveau og lægge vægten på forholdsvis enkelt udstyr og metoder, som er tilgængelige uden for kredsen af absolutte specialister på universiteterne.

Men med det overskud som både bogens udstyr og tekstens perspektivering af emnet historisk og samfundsmæssigt udstråler, betegner den et gennemtænkt forsøg på at demonstrere den tekniske lærebogs fortsatte berettigelse i en online-verden med korte wiki-artikler og lange google-søgninger. Fra håndbogsbiblioteket på kommunens tekniske forvaltning til erhvervs¬orientering for kvikke skole- og gymnasieelever kan bogen således tænkes at gøre nytte væsentligt udover sin primære målgruppe.

Artikler (0)

Log ind

Få mulighed for at kommentere på bøger.
Brugernavn
Password

Opret profil

Få mulighed for at kommentere på bøger.
Brugernavn
E-mail
Password

Glemt password

Indtast din e-mail, og vi sender dine info.

Slet profil

Indtast din e-mail.
E-mail

Tilmeld nyhedsbrev

Indtast din e-mail-adresse for at tilmelde dig nyhedsbrevet.
E-mail

Forlaget Gyldendal – hvor forfatterne er

Gyldendal.dk

g.dk – Gyldendals internetboghandel
- er nedlagt pr. 1. maj 2013.

Nu er du på forlaget Gyldendals hjemmeside.

Her kan du læse om bøger, se film om litteratur, anmelde og komme i dialog med forfatterne.

Vi håber, at du finder den bog, du leder efter.

Velkommen til!